Ochrana osobních údajů

PEREG WINERY s.r.o.

Místo podnikání: 21. dubna 733, 69144 Lednice, Česká republika, IČO: 29311624

Spisová značka:C 73431 vedená u Krajského soudu v Brně

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) v souladu s ust. § 19 zákona č. 18/2018 Sb. zákona o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“).

Vážení zákazníci,

tímto dokumentem si Vás dovolujeme informovat o Vašich právech a jiných důležitých informacích ke zpracovávání Vašich osobních údajů.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto k ochraně osobních údajů přistupujeme zodpovědně a snažíme se zabezpečit vedle toho také vaše právo na informace.

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme také zásady zákonnosti, omezení účelu osobních údajů, minimalizace rozsahu a uložení, správnosti, integrity, důvěrnosti a zodpovědnosti.

OBSAH:

 1. Informace o provozovateli, kterým je naše společnost
 1. Informace, kdo je za naši společnost osoba odpovědná za ochranu osobních údajů, na kterou se můžete obrátit

III. Informace, pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme
 1. Právní základ zpracování osobních údajů
 1. Dotčené osoby

VII. Doba zpracování osobních údajů

VIII. Příjemci osobních údajů

 1. Další informace
 1. Informace o Vašich právech
 1. Cookies

XII. Facebook plugin

XIII. Instagram plugin

 1. INFORMACE O PROVOZOVATELI, KTERÝM JE NAŠE SPOLEČNOST
 1. Provozovatel:

       Obchodní jméno:                PEREG WINERY s.r.o.

       Místo podnikání:                 21. dubna 733, 69144 Lednice, Česká republika

               IČO:                                       29311624

               Spisová značka:                   C 73431 vedená u Krajského soudu v Brně

               E-mail:                                   pereg@pereg.cz

               Tel.:                                        +420 606 188 183

(dále jako „Provozovatel“)

 1. INFORMACE O ODPOVĚDNÉ OSOBĚ
 1. Dotčené osoby se mohou přímo obracet se svými připomínkami a žádostmi týkajícími se zpracování osobních údajů (dále jako „OÚ“) na naši odpovědnou osobu:

                advokátní kancelář

                AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o., IČO: 47 237 406, sídlo Kmeťova 26, Košice:

                JUDr. Lukáš Labaš, email: labas@azariova.sk, tel.: 0908 177 710

                JUDr. Róbert Ružbašán, email: ruzbasan@azariova.sk, tel.: 0918 377 660

                (dále jako „Odpovědná osoba“).

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

 1. Zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:
 1. Plnění smluvních povinností – uzavření smlouvy, např. kupní smlouva, a souvisejících závazků a práv z kupní smlouvy (dodání zboží, uplatnění si práv spotřebitele apod.) mezi Vámi a námi, vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi jako kupujícím a naší společností jako prodávajícím. Při objednávce jsou vyžadované údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a dodání zboží. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem k uzavření a plnění z kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či ji ze strany Provozovatele plnit.
 1. přímý marketing – zasílání e-mailů s našimi marketingovými nabídkami anebo novinkami – vůči použití Vašich osobních údajů k přímému marketingu můžete kdykoliv podat námitku, jejímž důsledkem bude, že Vaše osobní údaje bezodkladně přestaneme používat pro účely přímého marketingu.
 1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
 1. Zpracováváme Vaše následující údaje: Jméno a příjmení, bydliště, místo doručení, e-mail, telefonický kontakt.
 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujícího právního základu:
 • právní základ pro plnění kupní smlouvy: podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Sb. zákona o ochraně osobních údajů – plnění ze smlouvy mezi Vámi jako kupujícím a naší společností jako prodávajícím
 • právní základ pro přímý marketing: oprávněný zájem: podle ustanovení §13 odst. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Sb. zákona o ochraně osobních údajů – je založený na oprávněném zájmu naší společnosti k poskytování přímého marketingu
 1. DOTČENÉ OSOBY
 1. Dotčené osoby: každá osoba, která uzavřela s Provozovatelem kupní smlouvu prostřednictvím internetového E- shopu Provozovatele.

VII. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Doba zpracování osobních údajů: po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Po uplynutí doby uchování osobních údajů Provozovatel osobní údaje vymaže.
 1. V případě, pokud zpracováváme údaje na základě Vašeho souhlasu, je doba zpracování uvedená v souhlase.

VIII. PŘÍJEMCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Příjemci Vašich osobních údajů: provozovatel, osoby podílející se na dodaní zboží na základě smlouvy, osoby zajišťující služby provozování E-shopu a další služby v souvislosti s provozováním E–shopu, osoby zajišťující marketingové služby pro naši společnost.
 1. DALŠÍ INFORMACE
 1. Nebudeme uskutečňovat přenos uvedených osobních údajů do třetí země anebo mezinárodní organizace.
 1. Poskytnutí osobních údajů ze strany zákazníka je smluvním požadavkem, pokud jsou potřebné pro plnění smluvních povinností. Zákazník nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale tyto údaje provozovatel potřebuje k uzavření a plnění smlouvy. Bez těchto údajů bychom nebyli schopni smlouvu s Vámi vůbec uzavřít a plnit z ní vyplývající povinnosti a práva. V případě, pokud je zpracování osobních údajů založené na souhlase, zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.
 1. Zákazník si může kdykoliv svoje osobní údaje zkontrolovat a změnit po přihlášení se na stránce pereg.sk.
 1. INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH
 1. PRÁVO NA INFORMACE: Máte právo dostat jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká máte práva.
 1. PRÁVO NA PŘÍSTUP: Máte právo na přístup ke svým údajům. Na základě Vaší žádosti Vám vystavíme potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje Vás jako dotčené osoby. Pokud tyto údaje zpracováváme, vystavíme Vám na základě žádosti kopii těchto osobních údajů.
 1. Pokud požádáte o informace formou elektronických prostředků, budou Vám poskytnuté v běžné používané elektronické podobě, a to formou e-mailu, pokud nepožádáte o jiný způsob. Žádost vyřídíme bezplatně, kromě úhrady ve výšce, která nemůže překročit výšku účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, s pořízením technických nosičů a s odesláním informací Vám, pokud zvláštní zákon neustanovuje jinak. Jsme povinní písemně vyřídit Vaši žádost nejpozději do 30 dní ode dne doručení žádosti.
 1. PRÁVO NA OPRAVU: Máte právo na opravu osobních údajů, pokud bychom o Vás evidovali nesprávné osobní údaje. Zároveň máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Opravu, případně doplnění osobních údajů, vykonáme bez zbytečného odkladu po tom, co nás o to požádáte.
 1. PRÁVO NA VYMAZÁNÍ: Máte právo na vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Toto právo byste neměli v případě, že je jejich zpracování potřebné:
 • ke splnění povinnosti podle zákona, zvláštního předpisu anebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázaná, anebo ke splnění úlohy realizované ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovateli,
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého anebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz znemožní anebo závažným způsobem ztíží dosažení cílů takového zpracování, anebo
 • k prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.
 1. Pokud požádáte o výmaz osobních údajů, tento výmaz osobních údajů vykonáme na základě Vaší žádosti, a to bez zbytečného odkladu po jejím doručení, pokud není daný zákonný důvod na nevymazání.
 1. PRÁVO KDYKOLIV ODVOLAT SOUHLAS: V případech, kdy poskytujete osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, my od Vás nemůžeme souhlas vyžadovat. Nemáte žádnou povinnost nám souhlas ke zpracování Vašich OÚ udělit. Pokud jste nám souhlas ke zpracování osobních údajů udělili, můžete ho kdykoliv odvolat.
 1. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud:
 • napadnete správnost osobních údajů, a to během období umožňující provozovateli ověřit správnost osobních údajů;
 • zpracování je protizákonné a žádáte namísto výmazu osobních údajů omezení jejich použití;
 • už nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatnění anebo obhájení právních nároků;
 1. Pokud požádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, nebudeme moct s dotčenými údaji vykonávat žádné zpracovatelské operace, kromě uchovávání, bez Vašeho souhlasu. Budete námi informováni, pokud bude omezení zpracovávání těchto údajů zrušené.
 1. PRÁVO NA PŘENOSNOST: Máte právo na přenosnost osobních údajů, což znamená získání osobních údajů, které jste nám poskytli, přičemž máte právo žádat přenesení těchto osobních údajů dalšímu provozovateli.
 1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU: Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace, včetně profilování. Nesmíme dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad Vašimi právy anebo zájmy, anebo důvody k uplatnění právního nároku. Můžete vznést námitku proti zpracování poskytnutých osobních údajů na základě právního titulu plnění úloh realizovaných ve veřejném zájmu anebo při výkonu veřejné moci, anebo z právního titulu oprávněného zájmu provozovatele.
 1. Jako dotčená osoba máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účel přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud jako dotčená osoba máte námitku proti zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje pro účel přímého marketingu nesmí zpracovávat. Svůj nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účel přímého marketingu vyjádříte zakliknutím políčka prostřednictvím internetového obchodu www.pereg.sk.
 1. PRÁVO PODAT NÁVRH ÚŘADU: Máte právo podat návrh na zahájení řízení Úřadu na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, pokud se domníváte, že byla porušená Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.
 1. COOKIES
 1. Webová stránka našeho  internetového obchodu používá „cookies“.
 1. Cookies jsou soubory, které umožňují pomocí zařízení používaného k prohlížení sítě internet (např. počítač, chytrý telefon atd.), zapamatovat si specifické informace, týkající se používaného zařízení.
 1. Informace uložené v souborech cookies se používají, kromě jiného, pro reklamní a statistické účely a pro účely přizpůsobení našich webových stránek vašim individuálním potřebám.
 1. Nastavení cookies můžete změnit ve svém internetovém prohlížeči. Pokud toto  nastavení nezměníte, budou soubory cookies uložené do paměti zařízení. Změna nastavení souborů cookies může omezit funkčnost naší webové stránky.

XII. FACEBOOK PLUGIN

 1. Naše webová stránka obsahuje plugin k sociální síti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkách je označený logem Facebooku. Tento plugin Vás přímo spojí s naším profilem na Facebooku. Facebook je potom schopný získat informaci, že jste navštívili naši stránku ze své IP adresy. Pokud navštěvujete naši stránku a jste přihlášení na svém profilu na Facebooku, Facebook zaznamená informaci o návštěvě. Dokonce, i když nejste přihlášení, Facebook může získat informace o IP adrese.
 1. Chceme zdůraznit, že Facebook nám neposkytuje informace o shromažďovaných údajích a způsobu jejich využití. Účel a rozsah údajů, které shromažďuje Facebook, nám nejsou známy. Pokud byste chtěli získat další informace týkající se soukromí na portálu Facebook, doporučujeme přímý kontakt s Facebookem, anebo seznámit se s politikou ochrany osobních údajů portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/
 1. Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl získávat informace ohledně vašich návštěv na našich stránkách, doporučujeme provést předchozí odhlášení z Vašeho účtu na Facebooku.

XIII. INSTAGRAM PLUGIN

 1. Naše stránky obsahují plugin k sociální síti Instagram (vlastněnou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Instagramu na našich stránkách je označený logem Facebooku. Tento plugin Vás přímo spojí s naším profilem na Instagramu. Instagram je potom schopný získat informaci, že jste navštívili naši stránku ze své IP adresy. Pokud navštěvujete naši stránku a jste přihlášení na svém profilu na Instagramu, Instagram zaznamená informaci o návštěvě. Dokonce, i když nejste přihlášení, Instagram může získat informace o IP adrese.
 1. Chceme zdůraznit, že Instagram nám neposkytuje informace o shromažďovaných údajích a způsobu jejich využití. Účel a rozsah údajů, které shromažďuje Instagram, nám nejsou známy. Pokud byste chtěli získat další informace týkající se soukromí na portálu Instagram, doporučujeme přímý kontakt s Instagramem, anebo seznámit se s politikou ochrany osobních údajů portálu na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388/?helpref=hc_fnav&bc[0]=N%C3%A1pov%C4%9Bda%20pro%20Instagram&bc[1]=Centrum%20soukrom%C3%AD%20a%C2%A0bezpe%C4%8Dnosti
 1. Pokud si nepřejete, aby Instagram mohl získávat informace ohledně vašich návštěv na našich stránkách, doporučujeme provést předchozí odhlášení z Vašeho účtu na Instagramu.