Obchodní a dodací podmínky

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na portálu www.pereg.cz je:

společnost PEREG WINERY s.r.o.

se sídlem: 21. dubna 733, 691 44 Lednice

IČO: 29 311 624

Zapsaná v Obchodním registru, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 73431

DIČ: CZ29311624

tel.: +420 720 386 842

e-mail: pereg@pereg.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

IBAN: CZ31 0800 0000 0029 6561 0349

SWIFT: GIBACZPX


Pro účely těchto obchodních a dodacích podmínek se rozumí pod pojmem:

prodávající – společnost PEREG WINERY s.r.o., se sídlem 21. dubna 733, 691 44 Lednice, IČO: 29 311 624,

kupující – každý návštěvník internetového obchodu umístěného na portálu www.pereg.cz, který prostřednictvím internetového obchodu vytvořil objednávku,

spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti anebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá jako kupující smlouvu s prodávajícím, anebo s ním jinak jedná,

smlouva – kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu umístěného na portálu www.pereg.cz,

zboží – všechny produkty uveřejněné na portálu www.pereg.cz v části „Naše vína“, přičemž jde především o lahvová hroznová a ovocná vína.


Obchodní a dodací podmínky stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které vyplývají ze smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu umístěného na portálu www.pereg.cz. Kupující objednáním zboží potvrzuje, že se s obchodními a dodacími podmínkami vyhlášenými prodávajícím řádně seznámil. Obchodní a dodací podmínky jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud se nedohodnou jinak. Smlouva, stejně tak tyto obchodní a dodací podmínky, se uzavírají

v českém jazyce.

I. Podmínka 18 let

Nápojový portál www.pereg.cz je primárně určený uživatelům starším 18 let, jelikož položky uvedené na portálu obsahují alkohol. Návštěvník, který nedosáhl 18  let, není oprávněný nakupovat produkty prodávajícího, kterými jsou alkoholické nápoje, a musí stránku opustit. V případě pochybností o věku kupujícího je kupující alkoholického nápoje povinný prokázat se prodávajícímu nebo dopravci (kurýrovi), že dosáhl věku 18 let, jinak je prodávající nebo dopravce (kurýr) povinný odepřít dodání zboží.

II. Předmět objednávky a postup jejího vytvoření

Předmětem objednávky může být pouze zboží uvedené na stránce www.pereg.cz v části „Naše vína“, kde jsou zároveň uvedené hlavní vlastnosti zboží a cena zboží včetně DPH u každého jednotlivého zboží.  Nákup zboží není podmíněný registrací na portálu www.pereg.cz. Registrací získá zájemce o nákup přístup ke svému účtu po zadání zvoleného uživatelského jména a hesla. Po registraci bude moct zájemce o nákup prostřednictvím svého vytvořeného účtu zrealizovat objednávku tak, že si prostřednictvím nákupního košíku vybere zboží, podle jednotlivých pokynů zadá fakturační adresu, adresu doručení (pokud se neshoduje s fakturační adresou), způsob doručení, způsob platby a odešle objednávku. Celková cena zboží včetně DPH a včetně nákladů na dopravu je zobrazena v části nákupního košíku při vytvoření objednávky. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil. Po odeslání objednávky je kupujícímu obratem zaslaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky a kopií objednávky. Doručením potvrzení přijetí objednávky se smlouva považuje za uzavřenou.

Kupující je v objednávce povinný pravdivě vyplnit povinné údaje, které slouží pro správné doručení objednaného zboží a vystavení daňového dokladu. U fyzických osob je to jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa doručení zboží (pokud se neshoduje s adresou trvalého pobytu), emailová adresa a číslo telefonu, na kterém je možné kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení objednávky.

Náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory), si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Zasílané množství

Minimální množství pro platnou objednávku je 6 lahví a dále násobky šesti. Posíláme pouze kompletní kartony. Hodnota balného činí 99 CZK . Cena přepravy v případě objednávky minimálně jednoho kompletního kartonu jde na účet prodávajícího.

Pokud spotřebitel objedná víc kusů zboží, než je aktuální dostupné množství tohoto zboží na skladě prodávajícího, e-shop neumožní vytvořit objednávku.

 

IV. Termín expedice zboží

 

Kupující si může zvolit následující způsoby dodání zboží:

 • osobní odběr
 • prostřednictvím kurýra

Pokud je zboží na skladě a vaše objednávka se v systému objeví do 17:00 hod, bude expedována následující pracovní den, pokud je zvolená úhrada ceny dobírkou. V ostatních případech úhrady ceny bude objednané zboží expedováno následující pracovní den po úhradě ceny objednaného zboží. Snažíme se o individuální přístup a po vzájemné dohodě je možné termín dodání zboží upravit.

Při osobním odběru bude objednané zboží připravené na převzetí pro kupujícího na prodejně prodávajícího následující den po odeslání objednávky, pokud je zboží na skladě a Vaše objednávka se v systému objeví do 17:00 hod.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínky, že objednané zboží je na skladě, vždy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne objednání zboží, pokud je zvolená úhrada ceny dobírkou, a do 5 pracovních dnů ode dne úhrady ceny objednaného zboží, pokud je zvolená úhrada ceny převodem na bankovní účet prodávajícího, anebo platební kartou.

V. Storno objednávky uskutečněné kupujícím, který není spotřebitel

 

Objednávku je možné bezplatně stornovat do 8:00 hod. následujícího dne od objednání zboží, prostřednictvím elektronické pošty. Při zrušení objednávky je potřebné o ní uvést základní informace (číslo objednávky, datum a čas objednání zboží, jméno a příjmení kupujícího apod.), do předmětu „STORNO OBJEDNÁVKY“.

V případě stornování objednávky po uvedeném termínu si prodávající nárokuje storno poplatek ve výšce 380 CZK a úhradu dopravních nákladů spojených s realizací příslušné objednávky.

VI. Povinnosti prodávajícího

Prodávající se zavazuje:

 • dodat daný druh a množství zboží na základě objednávky kupujícího v ceně platné v čase vystavení objednávky a za dohodnutých platebních podmínek. Objednané zboží adekvátně zabalené zaslat kupujícímu na něm určenou adresu doručení s daňovým dokladem o prodeji, tj. fakturou.

Prodávající nenese zodpovědnost v případě kupujícího, který není spotřebitel:

 • za opožděné dodání zboží zaviněné kurýrní společností a za poškození zásilky zaviněné kurýrní společností.

VII.Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

 • v objednávce resp. v registraci uvést výlučně pravdivé údaje tak, aby bolo možné správně a včas doručit objednané zboží.
 • zkontrolovat obsah dodávky je kupující povinný už při převzetí zásilky od dopravce (kurýra) za přítomnosti doručovatele. Pokud je zjištěný nedostatek (obsah dodávky není kompletní, zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozený přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (kurýra). Dopravce (kurýr) následně sepíše s adresátem protokol o zjištění nedostatku a zásilka bude doručená zpět odesílateli. Skutečnost o zjištění nedostatku při doručení a sepsání protokolu nám prosím neodkladně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci nedostatku (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.), zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možné brát ohled.
 • zaplatit za zboží kupní cenu v plné výšce, ve stanovené lhůtě splatnosti. Objednané zboží se stává vlastnictvím kupujícího po úplném zaplacení ceny zboží ve smyslu vystavené faktury. V případě nepřevzetí objednaného zboží si prodávající bude vůči kupujícímu uplatňovat nárok na náhradu vzniklé škody včetně ušlého zisku.

VIII.Způsob platby 

 • V hotovosti při osobním odběru zboží,
 • Dobírkou při převzetí zboží,
 • Platba kartou.

IX. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 

Ve smyslu § 1846 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, pokud je kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dní ode dne:

 • převzetí zboží, v případě kupní smlouvy,
 • převzetí poslední dodávky zboží, v případě smlouvy, jíž předmětem je několik druhů zboží anebo dodání několik částí,
 • převzetí první dodávky zboží, v případě smlouvy, jíž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Spotřebitel svoje právo odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu VOP uplatňuje následovně:

 1. a) písemně na adrese provozovny prodávajícího anebo
 2. b) e-mailem na adrese pereg@pereg.cz

Spotřebitel může použít formulář na odstoupení, dostupný ke stažení ZDE.

Spotřebitel je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu provozovny prodávajícího anebo ho osobně odevzdat prodávajícímu anebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží.

Při odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží spotřebitel, a to včetně nákladů na vrácení zboží, které není možné vzhledem na jeho povahu vrátit prostřednictvím pošty.

Spotřebitel má právo po převzetí zboží v rámci lhůty na odstoupení zboží rozbalit a vyzkoušet způsobem přiměřeným tomu, jak je nezbytné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Spotřebitel zodpovídá pouze za jakékoliv snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jak je nezbytné s ním zacházet s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.  Vrácené zboží nesmí být poškozené, musí být kompletní a musí být zaslané prodávajícímu s dokladem o koupi.

Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 14 dní ode dne doručení odstoupení spotřebitele od smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal na základě smlouvy, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí spotřebiteli tyto peněžní prostředky stejným způsobem, jaký byl použitý spotřebitelem při platbě za zboží, pokud se spotřebitel s prodávajícím nedomluví jinak. Prodávající není povinný vrátit spotřebiteli platbu dříve, než mu je doručeno zboží anebo, pokud mu spotřebitel prokáže, že mu zaslal zboží zpět.

Doporučujeme vám, abyste zboží posílali doporučeně a pojištěné, nakolik neručíme za jeho případnou ztrátu, či poškození na cestě k nám.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služby, pokud její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodání zboží anebo služby, u kterých cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodané až po uplynutí 30 dní a jejich cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit,
 • o dodání zboží upraveného podle osobních požadavků spotřebitele anebo pro jeho osobu,
 • o prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti anebo zkáze, jako i zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • o opravě anebo údržbě uskutečněné v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného uskutečnění jiných, než vyžádaných, oprav anebo u dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodání zboží v uzavřeném obale, který spotřebitel z obalu vyndal, a není ho možné vrátit z hygienických důvodů,
 • o dodání zvukových záznamů anebo obrazových záznamů anebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
 • o dodání novin, periodik anebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravovaní anebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určitém termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,
 • o dodání digitálního obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud byl dodaný s předcházejícím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy oznámil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

X. Práva z vadného plnění

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

V případě, pokud je kupující spotřebitel, prodávající zodpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany dohodly, a pokud taková dohoda není, tak vlastnosti, které prodávající popsal anebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy uskutečněné prodávajícím,
 • věc se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí anebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakosti anebo provedením sjednanému vzorku anebo předloze, pokud byla jakost anebo provedení určené podle sjednaného vzorku anebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře anebo hmotnosti, a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců po převzetí zboží kupujícím, který je spotřebitel, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí.

Kupující – spotřebitel je oprávněný uplatnit práva z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

Za vadu není možné považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby, v důsledku jeho opotřebování, nesprávného používání, nesprávného skladování anebo nedovoleného zásahu.

Reklamace (jakož i případné stížnosti anebo jiné podněty kupujícího – spotřebitele) mohou být uplatněné:

 • e-mailem (pereg@pereg.cz)
 • poštou (PEREG WINERY s.r.o., 21. dubna 733, 691 44 Lednice)
 • osobně na prodejně prodávajícího (PEREG WINERY s.r.o., 21. dubna 733, 691 44 Lednice)

Prodávající je povinný kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, včetně potvrzení o uskutečnění opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající anebo jím pověřený zaměstnanec rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vybavená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Při uplatnění reklamace je kupující povinný předložit prodávajícímu pokladní anebo jiný účetní (daňový) doklad o jeho koupi, případně jiné doklady, vyžádané podle potřeby prodávajícím, z kterých je nepochybně zřejmé, že zboží bylo zakoupené u prodávajícího a že právo z vadného plnění bylo uplatněné včas. Kupující je zároveň povinný předložit anebo doručit prodávajícímu při uplatnění reklamace anebo bezodkladně po jejím uplatnění reklamované zboží, v opačném případě nebude moct prodávající posoudit oprávněnost reklamace a vyhodnotí ji jako neoprávněnou.

Kupující je povinný zkontrolovat a prohlédnout obsah dodávky už při převzetí zásilky od dopravce (kurýra) za přítomnosti doručovatele. Pokud je zjištěný nedostatek (obsah dodávky není kompletní, zboží anebo obal zboží je mechanicky poškozený přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zásilku přímo u dopravce (kurýra). Dopravce (kurýr) následně sepíše s adresátem protokol o zjištění nedostatku a zásilka bude doručená nazpět odesílateli. Skutečnost o zjištění nedostatku při doručení a sepsání protokolu je spotřebitel povinný neodkladně oznámit prodávajícímu, se kterým se následně dohodne na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci nedostatku (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěném až mimo přítomnost doručovatele, není možné brát ohled.

Za neoprávněnou se považuje reklamace, kterou kupující reklamuje vady zboží, které nevyplývají ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, jsou v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy anebo dobrými mravy, skutečnosti, které kupující ve své reklamaci uvádí, se nezakládají na pravdě anebo pokud je taková reklamace podaná po uplynutí lhůty na uplatnění práv z vadného plnění, anebo pokud kupující při reklamaci, anebo bezodkladně po jejím uplatnění, nepředložil prodávajícímu reklamované zboží, resp. neprokázal existenci vady jiným důvěryhodným způsobem.

 

XI. Doporučení prodávajícího pro kupujícího

 

Abyste předešli znehodnocení vína a případným reklamacím, dodržujte prosím zásady správného skladování lahvového vína. Lahvová vína skladujte v suchých, tmavých místnostech ve stojanech určených na jejich skladování. Ty umožňují víno uložit vodorovně, což zaručuje, že korek, kterým jsou uzavřené, je stále vlhký a nevysychá. Pokud by se tak stalo, mohl by se do lahve vzniknutými póry v korkovém uzávěru dostat vzduch, který zejména při změnách teplot působí nepříznivě na kvalitu vína. To se samozřejmě netýká lahví uzavřených umělými polyetylénovými zátkami, které mohou zůstat stát. Teplota skladování by neměla kolísat a měla by být stálá. Víno skladujeme při teplotách 12°C – 15°C. Před expedicí z našeho skladu k vám je víno vizuálně překontrolované pro případné vady.

XII. Záruka

Na každé prodávané zboží v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem, se vztahuje zákonná záruční doba, pokud u zboží není uvedené jinak. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží.

XIII. Ceny

Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny zboží uvedené na stránkách jsou včetně DPH. Ceny uvedené na naší internetové stránce jsou platné v čase objednání zboží. K ceně objednaného zboží bude připočítána cena dopravy zboží kupujícímu. Kupní cena bude považovaná za zaplacenou úhradou dobírky anebo připsáním na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo na zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

XIV. Alternativní řešení sporů spotřebitelů

Kupující, který je spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je ve smyslu zákona č. 634/1992 Zb. o ochraně spotřebitele Česká obchodná inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/ anebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Mimosoudní řešení sporů se zahajuje na návrh spotřebitele, který může podat nejpozději do 1 roka ode dne, kdy uplatnil svoje právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. K návrhu je potřebné přiložit doklad o skutečnosti, že se spotřebiteli nepodařilo spor vyřešit s prodávajícím přímo, a další písemnosti prokazující tvrzení skutečnosti, pokud jsou k dispozici.

Mimosoudní řešení sporů spotřebitelů není zpoplatněné a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

V případě mezinárodních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CZ.

 

 

Informace o délce trvání smlouvy

 

Smlouva uzavřená prostřednictvím internetového obchodu umístěného na portálu www.pereg.cz má charakter kupní smlouvy a nejčastějším způsobem jejího zániku je splnění závazku obou smluvních stran. Smlouva může také zaniknout všeobecnými způsoby zániku závazku, a to zejména odstoupením od smlouvy v případě prodlení druhé smluvní strany se splněním jejího závazku podle této smlouvy, v případě pokud ke splnění závazku nedojde ani v dodatečné lhůtě poskytnuté oprávněnou smluvní stranou.

XV. Závěrečná ustanovení

 

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázaný žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Smlouva uzavřená prostřednictvím internetového portálu www.pereg.cz je archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Všechna ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 4. 2018.


Příloha:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout ZDE.